Porządek Mszy Świętych:

Niedziele i Święta:

7.30   9.30
11.00
12.30   18.00

Dni powszednie:

7.00   18.00

Kancelaria czynna:

Poniedziałek: 18.30-19.30
Środa: 18.30-19.30
Piątek: 16.00-17.00

Spowiedź Święta:

30 min przed każdą mszą świętą na tygodniu.

Bierzmowanie

Serdecznie zapraszamy na przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
w parafii pw. Św. Piotra Ap., w Radomiu w roku 2020/2021 młodzież, która:

- przyjęła sakramenty: Chrztu świętego, Pokuty i pojednania oraz Eucharystii

- poważnie traktuje swoją wiarę,

- uczestniczy we Mszach św. w niedziele i tzw. święta nakazane,  często się spowiada
   i przyjmuje Komunię św.

- wie, że podstawą rozwoju duchowego jest praktykowanie swojej wiary w szerokim wymiarze

- chce rozwijać wiarę w poczuciu odpowiedzialności za swoje dobro duchowe,

- należy do tej parafii 

 

WPROWADZENIE PASTORALNE

 „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy,

umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania wg jej zasad”

(słowa wypowiadane podczas liturgii przez kandydatów do bierzmowania)

 

Przygotowanie kandydatów do bierzmowania wg Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK) ma doprowadzić chrześcijanina do ściślejszego zjednoczenia z Chrystusem i żywszej przyjaźni z Duchem Świętym, przejawiającej się w otwarciu na Jego dary i natchnienia, aby lepiej podjąć apostolską  odpowiedzialność za życie chrześcijańskie.

Następnie KKK przewiduje tradycyjne formy przygotowania:

- katechetyczne czyli dalsze w szkole, na lekcjach religii oraz

- duchowe, czyli bezpośrednie w parafii.

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania ma na celu ukazanie, rozbudzenie i umocnienie świadomości przynależności ochrzczonych do Kościoła, zarówno powszechnego jak i miejscowej wspólnoty parafialnej, dlatego powinno się je przeżywać w swojej parafii.

Przygotowanie młodzieży należy głównie do rodziców, wspieranych katechizacją Kościoła. Chodzi w nim nie tylko o formację intelektualną, lecz o formację "ducha wiary i stopniowe jego umacnianie", które dokonuje się poprzez praktyki religijne w rodzinie, w które dziecko jest wprowadzane stopniowo i z miłością, aby przyjęło je jako swoją postawę życia. Kandydat, wspierany świadectwem chrześcijańskiego życia rodziców, może owocnie przyjąć Sakrament Bierzmowania.      

Podobnie jak Maryja i Apostołowie trwali na modlitwie oczekując Zesłania Ducha Świętego, tak też kandydaci do bierzmowania, przez bardziej intensywną modlitwę winni przygotować się do przyjęcia z uległością i dyspozycyjnością mocy i łask Ducha Świętego.

Całe przygotowanie ma doprowadzić kandydatów do tego, aby świadomie i konsekwentnie wypełniali we wspólnocie kościelnej oraz w świecie zadania właściwe świeckim jako uczniom i świadkom  Chrystusa. Charakter sakramentu bierzmowania ściślej wiąże z Chrystusem i Jego Kościołem oraz jest podstawą uzdolnienia i zobowiązania do udziału w liturgii i misji apostolskiej Kościoła. Zachęca się więc rodziców, aby od chwili przyjęcia dziecka w rodzinie, realizując zobowiązania podjęte i uroczyście zadeklarowane podczas liturgii chrztu świętego, nie ustawali w trudach formowania katolickiej postawy swoich dzieci przez świadome uczestnictwo w praktykach religijnych.

PRZYGOTOWANIE do BIERZMOWANIA

Bierzmowanie może przyjąć osoba ochrzczona, wierząca, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa, nabożeństwa: różańcowe majowe czerwcowe, rekolekcje), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Taka praktyka życia religijnego potwierdza dojrzałość, potrzebną do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

 

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

 

1. Uczestniczy we Mszach świętych w niedziele i tzw. święta nakazane.

W tym roku należy odpowiednio zaplanować obecność na Mszy świętej ze względu na obostrzenia epidemiczne (w naszym kościele może przebywać ograniczona liczba osób na jednej Mszy świętej. Pamiętamy, aby zakrywać usta i nos, wchodząc do kościoła dezynfekujemy ręce.)

2. Jest systematyczny i zaangażowany w szkolnej katechezie. 

Katecheta wyraża zgodę (pozytywną opinię) na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. 

3. Daje dobre świadectwo chrześcijańskiego życia.

Dotyczy to nie tylko Parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc.

4. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów.

Trudno zrozumieć kandydata, który deklaruje chęć przygotowania się do Sakramentu Bierzmowania, a potem nie uczestniczy sumiennie w tym przygotowaniu. To trochę tak, jakby zapisać się na kurs prowadzący do zdobycia prawa jazdy i nie chcieć się uczyć, ani przepisów ani jazdy ;-). W związku z tym dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach lub nieobecność (nawet usprawiedliwiona) na wielu spotkaniach jest rozumiana jako rezygnacja z przygotowania w tym roku.  

5. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.

6. Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych, pacierza oraz wiedzą na temat bierzmowania. Wiedzę tę zdobywa się najczęściej na katechezie w szkole.

7. Kandydat do bierzmowania otrzymuje materiały do osobistej pracy. Brak systematycznej pracy w oparciu o materiały jest rozumiany jako rezygnacja z przygotowania w tym roku. Osoby nieobecne na spotkaniu zobowiązane są w najbliższym możliwym czasie odebrać swoje materiały w kancelarii parafialnej (w godzinach urzędowania).

8. Spotkania wszystkich kandydatów odbywać się będą przeciętnie raz w miesiącu w kościele parafialnym. Terminy kolejnych spotkań podawane będą w ogłoszeniach parafialnych i na spotkaniach oraz na stronie internetowej parafii w odpowiedniej zakładce. Obowiązek dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie. Obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa.

9. W drugiej części przygotowania kandydaci podzieleni zostaną na małe grupy. Spotkania w małej grupie, pod kierunkiem animatora, (nie księdza) odbywać się będą raz w miesiącu. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać przed spotkaniem, a nie po nim.

10. Wypełnione deklaracje składamy do skrzynki pocztowej Parafii pw. św. Piotra. ul. Ks. Sz. Chodowicza 1. Po złożeniu deklaracji zostaniesz (telefonicznie lub mailowo) zaproszony z rodzicem na rozmowę z kapłanem. Ustalimy dogodny termin spotkania.

Temat: Dlaczego pragniecie podjąć przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania i jakie kandydat ma wobec Niego oczekiwania? (Prosimy pamiętać o maseczkach i dezynfekcji rąk.)

11. Usprawiedliwienia.

Usprawiedliwienie nieobecności powinno mieć miejsce przed spotkaniem. Wyłącznie w sytuacjach losowych, dopuszcza się usprawiedliwienie do 7 dni po spotkaniu.

12. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.

UWAGA! Niedopuszczalna jest – skądinąd spotykana – sytuacja w której kandydat przychodzi na Mszę św. lub spotkanie i zamiast w nim uczestniczyć, stoi poza kościołem lub miejscem spotkania, a na koniec przychodzi po potwierdzenie, że uczestniczył.

Takie postępowanie dyskwalifikuje kandydata z dalszego udziału w przygotowaniu do bierzmowania!

13. Zasady ostrożności epidemicznej.

Ze względu na obostrzenia epidemiczne, musimy wprowadzić pewne regulacje, które umożliwią nam normalny i bezpieczny przebieg przygotowania.

Ponieważ w naszym kościele może - zgodnie z zasadami ostrożności - przebywać ograniczona liczba osób, jeśli kandydatów będzie za dużo na jedno spotkanie, zostaną podzieleni na dwie grupy. Kryterium podziały opracujemy wspólnie. (np. klasami)

Kandydaci, także w mniejszych grupach, będą uczestniczyć w spotkaniach liturgicznych w kościele, (nabożeństwa konferencje),  a spotkania formacyjne będą (część z nich) przeniesione do Internetu (wideokonferencja - konieczność używania kamery - wystarczy ta w smartfonie.)

Rekrutacja zakończona. Dziękujemy!
20
stycznia
czwartek
Dzień powszedni albo wspomnienie Św. Fabiana, papieża i męczennika
Rok liturgiczny: C/II
Pierwsze czytanie:
1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7
Psalm responsoryjny:
Ps 56 (55), 2-3. 9-10. 12-13 (R.: por. 5b)
Werset przed Ewangelią:
2 Tm 1, 10b
Ewangelia:
Mk 3, 7-12

Patroni:

Pełny tekst czytań...

W 1987 r. bp Edward Materski podjął decyzję o powstaniu nowej parafii na rozbudowywanym radomskim osiedlu Gołębiów II. W 1988 r. ks. Mieczysław Marchewka zbudował tymczasową kaplicę... Czytaj dalej